MENU

Regulations

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Apartament wynajmowany jest na tydzień 7 dób.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16.00 do godziny 12.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia lub dniu wyjazdu, gość powinien zgłosić podczas rezerwacji w uwagach.
 4. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 5. Gość apartamentu winien mieć uregulowaną należność za pobyt na 30 dni przed przyjazdem. Jeżeli rezerwacji jest dokonana w okresie krótszym niż 30 dni do przyjazdu należy całą kwotę wpłacić. Do czynności zameldowania wymagany jest dokument podany podczas rezerwacji. Jeżeli dokument podany podczas rezerwacji budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.
 6. Niedokonanie zapłaty zgodnie z harmonogramem i brak informacji do 3 dni powoduje anulowanie rezerwacji bez zwrotu pieniędzy. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących obsługi alarmu i wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących.
 7. W przypadku nieuzasadnionego użycia alarmu i wezwania służby interwencyjnej, klient ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł, jeżeli służby słowackie nie określą wyższej kwoty.
 8. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 9. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń na które bezpieczeństwu gości lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.
 10. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, jest nie dozwolone.
 11. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.
 12. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane przez na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 14. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i urządzeń elektrycznych, zamykanie okien i zakręcanie wody.
 15. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu ze względu na przepisy pożarowe. Palenie tytoniu dopuszczalne jest w miejscach do tego specjalnie wyznaczonych.
 16. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.
 17. W dniu odjazdu goście zobowiązani są opuścić pokój do godziny 12:00, po uprzednim wypełnieniu karty wymeldowania. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do godziny 14:00 za zgodą otrzymaną podczas rezerwacji.
 18. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia.
 19. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 20. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane listem poleconym na wskazany adres.